När kvalitet är viktigt – Auktoriserade och utbildade tolkar

Hero Tolk strävar efter att leverera den bästa tolken till varje uppdrag. Alla tolkar värderas efter utbildning, kurser, tester och personlig lämplighet hos oss. Vidareutbildning, kompetensutveckling och handledning av våra tolkar är viktiga för Hero Tolk. Det finns tre reguljära vägar att kvalitetssäkra att en tolk uppnått en viss kompetens:

  1. Auktorisation hos Kammarkolleiget
  2. Genomgången sammanhållen grundutbildning till kontakttolk som ges enligt förordningen (2012:140) som MYH ansvarar för och utövar tillsyn och kvalitetsgranskning över enligt förordning (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan.
  3. Validering av verksamma tolkar mot den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk

Utbildningar som faller utanför den reguljära utbildningen kan idag inte kvalitetssäkras genom Kammarkollegiet, de faller även utanför Myndigheten för yrkeshögskolans ansvarsområde. Denna grupp av tolkar benämns ofta som “övrig tolk“. I den gruppen återfinns tolkar med flerårig yrkeslivserfarenhet och tolkar som gått några enstaka kurser.

Hero Tolk samarbetar med över 1 500 tolkar. Vi erbjuder tolkar som är registrerade som auktoriserade (AT) tolkar hos Kammarkolleiget, AT tolkar med specialistkompetens inom sjukvård och juridik, tolkar med grundutbildning (GT) och övriga tolkar (ÖT).

Eftersom utbildningsmöjligheten för tolkar är begränsad i Sverige och det finns få auktoriserade tolkar, kommer det alltid att finnas ett stort behov av tolkar med internutbildning.

Alla tolkar, oavsett kompetens, omfattas av strikta regler omkring sekretess, jäv, opartiskhet och neutralitet. Våra tolkar arbetar under tystnadsplikt och i enlighet med Kammarkollegiets vägledning God tolksed. Tolkarnas tystnadsplikt regleras av offentlighets- och sekretesslagen (OSL) när de anlitas av verksamheter inom kommun, landsting och stat.

Internutbildning av tolkar

Tolkarna hos Hero Tolk har genomgått en grundlig test för att kunna ta uppdrag. Vi uppmanar alla våra tolkar att vidareutbilda sig.

Återkoppling

Vi arbetar aktivt med att skapa en tät och bra dialog med våra kunder för att upptäcka fel och brister i våra tjänster. Tolkar som inte fungerar tillfredsställande handleder vi och vid behov avregistrerar vi dem som inte anses lämpliga. Återkopplingen från våra kunder är därför en viktig faktor i vårt kvalitetssäkringssystem.

Vi har rutiner för alla delar i processen: från det att tolken rekryteras, uppdraget bokas, tolkmötet äger rum tills dess att en eventuell återkoppling sker.

 

Hero Tolk – När kvalitet är viktigt


Dela: